Οι υπηρεσίες μας

 • Συντήρηση
  Υποσταθμών
 • Συντήρηση
  κινητήρων
 • Καλωδιώσεις

 • Μετρήσεις

 • Facilities Management
  (hard services)

Η συντήρηση υποσταθμών Υψηλής Τάσης, Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης αποτελεί ένα από τα βασικά αντικείμενα της εταιρίας μας. Η πολυετής πείρα του προσωπικού μας στο αντικείμενο και ο διαθέσιμος εξοπλισμός καθιστούν την εταιρία μας ιδανικό συνεργάτη για εργασίες συντήρησης υποσταθμών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων: καθαρισμό μονωτήρων, έλεγχο και καθαρισμό μετασχηματιστών, έλεγχο συστημάτων προστασίας μετασχηματιστών, έλεγχο και καθαρισμός πινάκων, έλεγχο με θερμοκάμερα και σύσφιξη ηλεκτρικών συνδέσεων, μετρήσεις.

Επιθεωρούμε, συντηρούμε και επισκευάζουμε on site κινητήρες Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης μεγάλης ισχυος (<5MW). Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: αντικαταστάσεις ρουλεμάν, εδράνων, δακτυλίων ψηκτρών , ψηκτροφορέων. Αναλαμβάνουμε την προμήθεια και εγκατάσταση εξειδικευμένων ανταλλακτικών (ψηκτροφορείς, ψήκτρες, δακτυλίους κ.α.). Εκτελούμε διαγνωστικές μετρήσεις (megger test, ratio test).

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση καλωδίων ισχύος Μέσης Τάσης και Χαμηλής Τάσης σύμφωνα με τις διεθνείς πρακτικές. Διαθέτουμε εξειδίκευση και εμπειρία σους τερματισμούς (ακροκιβώτια) και στις συνδέσεις (μούφες) μέσης και χαμηλής τάσης.Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν και καλωδιώσεις αυτοματισμού και δικτύων.

Διαθέτουμε τον απαιτουμενο εξοπλισμό και την τεχνογνωσία να αναλάβουμε τη διεξαγωγή μετρήσεων, όπως μετρήσεις αντίστασης μόνωσης, μετρήσεις αντίστασης γείωσης, θερμογραφία.

Αναλαμβάνουμε τη συντήρηση και αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων (όπως ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, υδραυλικές εγκαταστάσεις, συστήματα θέρμανσης - κλιματισμού, συστήματα πυροπροστασίας & πυρόσβεσης). Πραγματοποιούμε ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων, συστημάτων θέρμανσης, συστημάτων κλιματισμού και αναλαμβάνουμε τη μελέτη και υλοποίηση δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων.

 • Μελέτη,
  σχεδιασμός
  και υλοποίηση νέων έργων
 • Μελέτες -
  υπηρεσίες
  engineering
 • Συμβολαιοποιημένες υπηρεσίες
  συντήρησης λειτουργίας

 • Ανανεώσημες πηγές
  ενέργειας

 • Υπηρεσίες
  τεχνικού
  ασφαλείας

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση νέων έργων ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού από την αρχική ιδέα μέχρι και τη θέση σε λειτουργία του έργου. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν feasibility study, design study, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του νέου εξοπλισμού, commissioning, εκπαίδευση του προσωπικού των πελατών σε θέματα λειτουργίας και συντήρησης της νέας εγκατάστασης.

Διαθέτουμε την απαιτούμενη τεχνογνωσία και αναλαμβάνουμε σύνθετες μελέτες, όπως μελέτες βραχυκυκλωμάτων και μελέτες εκτίμησης επικινδυνότητας ηλεκτρικού τόξου. Διαθέτουμε το απαραίτητο λογισμικό (eplan, autocad, κτλ.) και αναλαμβάνουμε κάθε είδους ηλεκτρολογικό σχέδιο (δημιουργία, επικαιροποίηση, ψηφιοποίηση κλπ).

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία και την υλοποίηση προγραμμάτων προληπτικής συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού με στόχο την εύρυθμη λειτουργία του εξοπλισμού και την αύξηση της αξιοπιστίας του. Αντιλαμβανόμαστε τη σημαντικότητα της εύρυθμης λειτουργίας του εξοπλισμού για τους πελάτες μας και διαθέτουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία και πείρα για την εκσφαλμάτωση και άμεση επέμβαση  σε περιπτώσεις έκτακτων προβλημάτων.

Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, κατασκευή και συντήρηση Φ/Β συστημάτων (σταθερών ή συστημάτων trackers), καθώς και μικρών (<30kW)  υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής ενέργειας.

Έχοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την ασφάλεια των εργαζομένων και επισκεπτών συνεργατών και πελατών μας, αναλαμβάνουμε: υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας, επίβλεψη υψηλής επικινδυνότητας εργασιών, σύνταξη Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου, μελέτες και προτάσεις για την αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας & υλοποίηση σχετικών ενεργειών, σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη κουλτούρας ασφάλειας, οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων ασφάλειας.

Γιατί να μας επιλέξετε

Παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες εκσφαλμάτωσης και απομακρυσμένης υποστήριξης.
Ανταποκρινόμαστε άμεσα και αποτελεσματικά στις ανάγκες σας. 

Καινοτόμες Τεχνολογίες

24/7 υπηρεσίες για τους πελάτες μας

Είμαστε εδώ να σας υποστηρίξουμε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου σας.

To be the preferred electrical engineering services supplier throughout Central and Northern Greece

Useful links

Copyright © 2021, Created by Circus Design Studio
Μετάβαση στο περιεχόμενο